{{translate(testSet, 'test.name')}}

Chọn một phần để bắt đầu làm

{{translate(test, 'test.name')}}

{{translate(test, 'test.name')}}

Chọn một phần để bắt đầu làm

{{translate(subTest, 'test.name')}}

Dạng đề: {{test.trytest === 2 ? 'Tự luận': 'Trắc nghiệm'}}

Số lượng câu hỏi: {{test.quantity || 24}}

Thời gian làm bài: {{test.time || 45}} phút

Bạn phải đăng nhập mới có thể học bài

Bạn phải mua phần mềm mới được làm bài kiểm tra này