{{translate(category, 'category.name')}}

{{translate(test, 'test.name')}}

Dạng đề: {{test.trytest === 2 ? 'Tự luận': 'Trắc nghiệm'}}

Số lượng câu hỏi: {{test.quantity || 24}}

Thời gian làm bài: {{test.time || 45}} phút

Bạn phải đăng nhập mới có thể học bài

Bạn phải mua phần mềm mới được xem bài kiểm tra này